Castellano | English | Mapa web  
Menú Golf Caldes
         
 

1. NORMES GENERALS

1.1 Tot jugador que utilitzi les instal.lacions del Golf de Caldes haurà de conèixer i aplicar obligatoriament les Regles del Golf, les Normes de la Federació Española i Catalana de Golf i les Regles d’Etiqueta. El desconeixement de les mateixes, no significarà atenuant algún.

1.2 Els jugadors hauran d’atendre i respectar les indicacions que rebin dels qui representa els Òrgans de Direcció, i tenen per missió fer cumplir les instruccions emeses dels mateixos.

1.3 Aquesta última norma s’aplicarà especialmente en relació al “Marshall”, “Starter”, “Caddys” i responsables del camp de practiques, així com als integrants de l’Oficina Esportiva i als encarregats a Recepció dels horaris de sortida. Tots ells actúen seguint les instruccions directes del Club.

2. HORARIS I SORTIDES

2.1 En caps de semana i festius
Per l’assignació dels horaris, els abonats podran fer les seves reserves amb 48 hores d’antelació, els clients I visitants el podran fer amb 24 hores d’antelació i sempre passant per la recepció del Club a recollir el “green-fee”. Només podrán apuntar-se en una hora de sortida. Qualsevol canvi haurà de ser justificat i comunicat a Recepció.

2.2 En Competició
Els horaris de sortida, s'efectuaran d'acord amb el Reglament de cada Competició o si escau, de la forma que decideixi el Comitè de Competició. Una vegada publicats, seran inamovibles, pel que no es permetrà canvi algun d'hora o de jugador.

En cas de no compareixença, sense causa justificada o avís previ (48 hores abans de l'inici de la mateixa), es procedirà de la següent forma:


- Se li cobrarà la inscripció de forma automàtica.
- No s'admetrà al jugador o jugadors (si la competició anés per parelles) absents, en la següent competició a la qual s'inscriguin, ja sigui en proves individuals o per parelles.
- En cas d'una reincidènciaa de qualsevol d'ells, tant en concursos individuals com per parelles, el nombre de proves en les quals no se'ls admetrà serà de tres.
- Si es produís una nova reincidènciaa, se'ls prohibiria practicar en competicions, per un període de temps que determinés el Comitè de Competició i que serà inferior a un any.
- Tot això, sense perjudici de l'aplicació del Reglament de Disciplina Esportiva del Club, si fos procedent.


3. MANTENIMENT I CURA DEL CAMP

Tot jugador haurà de:

3.1 Reposar “chuletas” en carrers i en “els tees”

3.2 Rastelles els “bunkers” i col•locar posteriorment el rastell en el seu degut lloc.

3.3 Arregles els impactes de bola en “el green”.


3.4 Marcar les boles en els greens amb marcadors adequats o monedes evitant marcar la bola o esquinçar el green amb “tees” o altres objectes punxents.

3.5 No deformar el clot al llevar o reposar la bandera. A tal fi, s'evités treure la bola del clot amb “el putter”

3.6 No efectuar “swings” d'assaig arrencant “costelles”, especialment en “tees” i “carrers”.

3.7 Cada jugador haurà de dur el seu propi joc de pals.

3.8 No practicar per alt (pitch) en “els greens” i en “els putting greens)

4. COMPORTAMENT EN EL CAMP

4.1 Serà necessari tenir la targeta de la Federació (llicència) i un Handicap establert.

4.2 En caps de setmana i festius els partits de quatre jugadors tindran preferència sobre els de tres i aquests sobre els de dos. Un solo jugador no és partit, Es prohibeixen els partits de més de quatre jugadors. No es permetran sortides de dos jugadors, el “starter” intentés agrupar-los en grups de quatre jugadors.

4.3 En dies laborables els partits de dos jugadors tindran preferència sobre els de tres i aquests sobre els de quatre. Un solo jugador no és partit.

4.4 Haurà de seguir l'ordre dels clots del recorregut establert i no jugar-los en forma arbitrària, saltant-se clots o canviant de recorregut.

4.5 Els jugadors que tinguin sortida per a 18 clots haurien de respectar especialment l'horari de la 2ª volta.

4.6 Tots els jugadors, tant en competicions o fora d'elles, haurien d'evitar el joc lent. Atendran en tot moment les instruccions que referent a això pugui donar-los “el Marshall”, per a no perdre la seva posició en el camp aquest podrà, en cas necessari, efectuar els controls de temps que consideri oportuns i tindrà autoritat per a regular el joc segons el seu criteri.

En tot cas:

- s'haurà de donar pas, quan s'aquest buscant bola i el grup següent aquest esperant per a donar el seu cop.
- Així mateix s'haurà de donar pas, quan s'hagi perdut un o més clots pel que fa al partit que precedeixi.
- Quan existeixi saturació de jugadors en el camp, s'apliqués la regla de cortesia en els parells 3 .
- No repetir cops, ni donar cops de practica en el camp, especialment mentre hagi algun jugador o partit per darrere, en el mateix clot.

4.7 Els jugadors haurien de col•laborar perquè el manteniment del camp, estiguin perfecte estat de neteja. Per això, s'utilitzaran les papereres habilitades en “els tees” no abandonar cap objecte fora d'elles tals com: pots de begudes, papers, .etc.

4.8 Els jugadors haurien d'evitar tot tipus i actituds, gestos, paraules o tons de veu no acords amb les normes d'etiqueta que comporta la pràctica d'aquest esport.

4.9 Els jugadors, tant en competició com fora d'ella, haurien de seguir obligatòriament, les instruccions establertes pel club per a la suspensió, temporal o definitiva del joc, i evacuació del camp, en cas de tempesta elèctrica i perill de llamps.


5. NORMES DE CIRCULACIÓ DE CARS I CARRETS.

5.1 Els jugadors haurien de seguir les indicacions per al pas de cotxes i carrets i haurien de circular pels camins establerts, respectant, en tot cas, les zones senyalitzades amb cordes o cartells indicadors de passada.

5.2 Els carrers haurien de creuar-se perpendicularment, aplicat la regla de verticalidad (90graus)

5.3 Els cotxes haurien d'estar ocupats per dues persones, com a màxim i en cap cas podran ser conduïts per menors de 16 anys.

5.4 Els grups que utilitzin cotxe no tenen preferència sobre els altres grups.

5.5 Queda terminantment prohibit maniobrar amb els cotxes en “els tees” de sortida i a menys de 10 metres dels “antegreenes”.

5.6 A criteri del “starter” o “greenkepper”, els cotxes no podran sortir al camp quan, a causa de les condicions meteorològiques, aquest gelat o amb excés d'aigua.


6. INDUMENTÀRIA

Els jugadors usaran la deguda indumentària clàssica de golf, quedant prohibides peces no adequades, tals com: malles, chándals, vestits de bany, samarretes o similars, shorts, tejanos, etc.

En quan al calçat, les sabates haurien de ser els adequats per a jugar al golf, com norma general haurien de ser sabates sense claus metàl•lics salvo quan per a col•laborar en el millor manteniment del camp ho estableixi el Comitè de Competició.

La infracció serà recordada en recepció i, si escau, advertida pel “Starter” i sancionada, conformi l'establert per la norma 9 d'aquest Codi.

7. RISC DE FOC

Es recomana fumar exclusivament en “els tees” de sortida, evitant llençar burilles en el camp, utilitzant, per a això, els recipients situats en “els tees” de sortida.

Queda totalment prohibit fumar en les zones boscoses del camp.


8. CAMP DE PRÁCTICAS i ZONA DE “APROACH”

8.1 Els jugadors haurien d'atendre a les indicacions del personal encarregat del camp de pràctiques, amb la finalitat de poder aprofitar millor les instal•lacions i evitar problemes innecessaris.

8.2 Les boles de pràctiques s'haurien de jugar sempre des de dintre de l'àrea delimitada a aquest efecte i en direcció a les banderes o senyals de distància.

8.3 Es respectarà l'horari d'obertura i tancament, establert pel club.


8.4 Aquestes normes haurien de respectar-se igualment en les classes amb professionals i seran aquests els quals es responsabilitzaran que durant les mateixes siguin complertes.

8.5 En les zones de “aproach”, aquesta prohibit jugar amb boles de pràctiques i haurien de respectar-se els límits senyalitzats.

Descarregar Normes d'ús (.pdf)  
     
  ©Golf de Caldes 2008   Política de Privacitat | Contacte | Zona privada